Toimintaa valmennustyöpajoihin!

0 Posted by - 21.12.2017 - Uraohjaajalle

Työpajoissa työskentely lisää opiskelijoiden tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja, jotka ovat myös olennaisia työelämätaitoja. Seuraavia toiminnallisia harjoitteita voit soveltaa oman mieltymyksesi mukaan. Harjoitteiden tavoitteet liittyvät uravalmennuksen sisältöihin. Harjoitteita kehittivät ja kokosivat Karelia-amk:n sosionomiopiskelijat Anna-Mari Huhtinen ja Elisa Ryynänen.

Huomioi ennen harjoitteita

 • Ohjaaja voi oman harkintakykynsä mukaan päättää missä vaiheessa kukin harjoitus on tarkoituksenmukaista pitää, esimerkiksi osa harjoituksista on hyvä tehdä vasta kun ryhmä tuntee jo hieman toisiaan.
 • Opiskelijoita on hyvä muistuttaa harjoitusten alussa niiden vapaaehtoisuudesta sekä siitä, että jokainen saa itse päättää kuinka paljon asioitaan avaa muille.
 • Harjoitukset aloitetaan kertomalla niiden tarkoitus ja tavoitteet. Harjoitusten sisältöä/kuvausta ei kuitenkaan ”avata” kerralla ryhmälle vaan edetään ja kerrotaan yksi vaihe kerrallaan.
 • Jokainen harjoitus on hyvä päättää yhteiseen keskusteluun ryhmäläisten kesken, vaikka sitä ei erikseen harjoituksessa mainittaisi. Harjoituksien herättämät tunteet ja ajatukset on hyvä purkaa, että ne eivät jää vaivaamaan. Tarvittaessa opiskelijat itse voivat suunnitella ja ohjata harjoitusten purkamisen. Roolien ottoa vaativissa harjoituksissa on hyvä lopuksi ”ravistella roolit”, jotta ne eivät ”jää päälle”.

Katso lisää Work Smart -työpajojen toiminnallisia harjoitteita tästä!


1. Kehupiiri

Työpajaharjoitus, jossa harjoitellaan positiivisen palautteen vastaanottamista ja antamista. Opettaja ohjaa työskentelyä.

 • Opiskelijat jaetaan 4-5 hengen ryhmiin.
 • Tehtävä: Mieti omaa pienryhmääsi ja sen jäseniä ja sitä, millaista positiivista palautetta voisi jokaisesta sanoa. Palaute voi olla jotakin, mitä ryhmän jäsen on tehnyt tai sanonut koulutuksen aikana, se voi liittyä hänen luonteeseensa tai käyttäytymiseensä.

HUOM: harjoituksessa annetaan vain positiivista palautetta. Pohtimiseen muutama minuutti aikaa.

 • Jokainen ryhmäläinen antaa toisesta positiivista palautetta. Se, jolle palautetta annetaan, on hiljaa ja muut antavat myönteistä palautetta.
 • Minuutin kuluttua vaihdetaan palautteen saajaa.
 • Miltä palautteen antaminen tuntui?
 • Oliko helppoa keksiä positiivista palautetta?
 • Miltä palautteen saaminen tuntui?

2. Omien taitojen ja vahvuuksien tunnistaminen

Tavoitteena on tiedostaa omia vahvuuksia ja taitoja sekä lisätä ymmärrystä niiden hyödynnettävyydestä. Työskentelyn apuna voidaan käyttää opiskelijoiden ennakkoon tekemää omaa osaamiskartoitusta. Opettaja ohjeistaa työskentelyä työpajassa.

 • Opiskelijan ennakkotehtävä: Opiskelija kirjaa ylös omia taitojaan ja missä on niitä oppinut (esimerkiksi oppiaineita, joissa on ollut hyvä, harrastukset, vapaa-aika)
 • Työpajassa kirjoitetaan kaikki taidot ja vahvuudet taululle tai fläppipapereille. Opiskelija voi vielä täydentää omaa listaa tässä vaiheessa.
 • Opiskelija käy oman listansa läpi ja merkitsee rastilla ne kyvyt, joiden käyttäminen tuntuu mukavalta ja joita hän haluaisi tulevaisuudessa käyttää.
 • Opiskelijat pohtivat 3-4 hengen ryhmissä, miten esiin tulleita taitoja ja vahvuuksia voisi hyödyntää omalla alalla.

3. Millainen olen parhaimmillani?

Harjoituksessa etsitään hyviä ominaisuuksia itsestä. Tavoitteena on itsearvostuksen kasvattaminen ja lisääminen.

 • Harjoitus aloitetaan siten, että listataan ensin viisi tämänhetkistä roolia, joita kullakin on (esimerkiksi tytär/poika, sisko/veli, ystävä, opiskelija/työntekijä, tyttöystävä/poikaystävä).
 • Tämän jälkeen jokaisen roolin alle kirjoitetaan viisi ominaisuutta/kykyä, joita osallistujalla on silloin, kun on parhaimmillaan kyseisessä roolissa. Esimerkiksi ”millainen olen parhaimmillani työntekijänä?” tai ”mitä sellaisia kykyjä, ominaisuuksia tai taitoja, joita itse arvostan, minulla on opiskelijana?” Jos tämä on vaikeaa, voi koittaa miettiä miten esimerkiksi ystävät kuvailisivat sinua. Lopuksi keskustellaan pienryhmissä kunkin miettimistä rooleista ja heränneistä ajatuksista, esimerkiksi uusista havainnoista itseään kohtaan.

4. Työnhaun verkostokartta

Harjoituksessa kartoitetaan omia verkostoja ja niiden mahdollisuuksia tarjota työpaikkoja tai toimia oman työllistymisen tukena. Opiskelijat piirtävät työnhaun verkostokartan.

 • Keskiympyrään kirjoitetaan oma nimi ja ammatti / opiskeltava ala.
 • Ympyrän viereen piirretään lisää ympyröitä, joihin kirjoitetaan omaan verkostoon kuuluvat henkilöt, jotka voisivat auttaa työllistymisessä.
 • Seuraavaksi ympyröiden viereen piirretään laatikoita, joihin opiskelijat kirjoittavat, kuinka verkostoon kuuluvat henkilöt voisivat auttaa työllistymisessä tai mikä heidän roolinsa on.
 • Tämän jälkeen piirretään uloimmat laatikot, joihin kirjoitetaan ylös suunnitelma siitä, miten ottaa yhteyttä verkoston ihmisiin.
 • Viimeisessä vaiheessa suunnitelma toteutetaan.